overlay

Antisitokin-Antiinflamatuar Tedaviler, Koagülopati Yönetimi

27 Haziran 2020

TOSİLİZUMAB VE DİĞER ANTİ-S  İTOKİN/ANTİ-İNFLAMATUAR TEDAVİLERLE İLGİLİ ÖNERİLER

Tanım   olarak   53  yıllık   geçmişi   olan  ARDS  ve   çok   daha   eskiden   beri   bilinen sepsis  seyrinde  anti-sitokin  tedavilerinin yararlı olabileceğine dair kesin bir veri bulunmamakta ve bu ilaçlar rutin tedavide kullanılmamaktadır. ARDS tedavisinde randomize kontrollü çalışmalar ile sağkalımı arttırdığı gösterilen tek uygulama da akciğer koruyucu mekanik ventilasyondur. Sepsis genel olarak immünsüpresif bir durum olarak kabul edilmektedir ve seyrinde hasta kayıpları çoğunlukla nozokomial ve  fırsatçı  enfeksiyonlar  nedeni  ile  olmaktadır.  Anti-IL6R  etkisi  olan  monoklonal tosilizumab  antikoru  gibi  tedavilerin  kendisinin  de  ARDS’ye  neden  olabileceğine dair veriler de mevcuttur.

Ancak   farklı   enfeksiyonlara   bağlı   gelişen   sepsislerin   seyrinde   immün   yanıtta farklılıklar   olabileceği   vebazı   hastalarda   hiperinflamatuvar  yanıta   bağlı   sitokin fırtınası  ile  karakterize  makrofaj  aktivasyonu  sendromu  (MAS)  ya  da  başka  bir ifade  ile  edinsel  (sekonder)  hemofagositik  lenfohistiyositozis  (sHLH)  bulgularının gelişebildiği  bilinmektedir.  Sepsis  hastalarında  yapılan  tedavi  çalışmalarının  alt grup  incelemelerinde  de,  eşlik  edenMAS  bulguları  olan  hastaların  anti-sitokin tedavilerden yararlanabildiği görülmüştür.

COVID-19  enfeksiyonun  seyri  sırasında,  sepsis  ve  ARDS  bulguları  olsun  ya  da olmasın  MAS  tablosunun  gelişebildiği  gözlenmiştir  ve  bu  hastaların  anti-sitokin tedavilerden yararlanabileceği bildirilmiştir.

Daha Fazlası